VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY FIRMY mSKLO DESIGN s r.o.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 • 1.1. Firma mSKLO DESIGN s.r.o. (ďalej len predávajúci) sa kúpnou zmluvou( objednávkou ) uzatvorenou s kupujúcim zaväzuje dodať a predať kupujúcemu tovar špecifikovaný kupujúcim (čo do druhu, rozmeru, množstva, atď.) a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť jeho cenu zjednanú dohodou zmluvných strán. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky pre predaj tovaru, výrobkov a služieb firmy mSKLO DESIGN s.r.o. (ďalej len VODP) sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej alebo inej zmluvy či zmluvného zjednania (ďalej len kúpnej zmluvy), uzatvorené predávajúcim s inou osobou (ďalej len kupujúci) a slúži k vymedzeniu práv a povinností oboch strán. Ustanovenie VODP sú záväzné pre obe zmluvné strany, pokiaľ nie je v kúpnych či iných zmluvách uvedené niečo iné. VODP platí pre všetky dodávky predmetu plnenia, pre účely týchto podmienok uvádzané ako tovar.
 • 1.2. Kupujúci bol pred uzatvorením kúpnej zmluvy, poprípade pred objednaním tovaru zoznámený s VODP. Za zoznámenie sa s VODP sa považuje aj ich doručenie elektronickými prostriedkami kupujúcemu, ich vyvesenie vo vstupnej hale predávajúceho aj ich zverejnenie na www stránkach predávajúceho www.msklodesign.sk. Uzatvorením kúpnej zmluvy, poprípade odberom tovaru, kupujúci súhlasí zo znením aktuálne platných VODP.
 • 1.3. Všetky ponuky, dodávky, dohody, služby a predajné operácie predávajúceho sa riadia výhradne týmito VODP, pokiaľ nie je s kupujúcim v jednotlivých prípadoch písomne dohodnuté niečo iné.
 • 1.4. Pre vzťahy a záväzky neriešené týmito VODP platia ustanovenia obchodného zákonníka, občianskeho zákonníka a ďalšie všeobecné právne predpisy.
 • 1.5. Kúpna zmluva, ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka §409 v platnom znení (ďalej len OZ), pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.
 • 1.6. Všeobecné obchodné podmienky, poprípade nákupné podmienky kupujúceho zaväzujú predávajúceho len vtedy, keď ich písomne akceptoval. Reálnou dodávkou tovaru nie je možné považovať za uznanie týchto nákupných podmienok.

2. CENOVÁ PONUKA

 • 2.1. Všetky návrhy predávajúceho o kúpnej cene, poprípade ich zmene alebo aj o ostatných náležitostiach zmluvného dojednania alebo obsahu VODP neprejavené v písomnej forme predávajúceho nezaväzujú, iba ak ich následne bez zbytočného odkladu písomne nepotvrdí.
 • 2.2. Predávajúci je návrhom ceny a ostatnými údajmi o tovare a jeho dodávke viazaný po dobu 30 dní, počítané odo dňa nasledujúceho po odoslaní návrhu kupujúcemu, pokiaľ nie je uvedené v jednotlivých prípadoch inak.
 • 2.3. Cenová ponuka predávajúceho sa vyhradzuje výlučne na presné vymedzenie a špecifikáciu tovaru, ktoré je jednoznačne určené. Orientačnými cenovými informáciami pre nepresne určený tovar nie je predajca viazaný.
 • 2.4. Cenové ponuky predávajúceho vychádzajú zo špecifikácie kupujúceho, bez znalosti miestnych pomerov. Posúdenie vhodnosti tovaru prebieha len na základe výslovnej požiadavky kupujúceho a toto musí byť zo strany predávajúceho písomne potvrdené.

3. KÚPNA ZMLUVA

 • 3.1. Kúpna zmluva, poprípade aj návrh na jeho uzatvorenie (objednávka) musí mať písomnú formu. Za dodržanie písomnej formy sa považuje aj zaslanie návrhu (objednávky) elektronickými prostriedkami.
 • 3.2. Kúpna zmluva je uzatvorená a účinná ako náhle návrh na jeho uzatvorenie predložený kupujúcim a obsahujúci podstatné náležitosti, je predávajúcim prijatý. Návrh zmluvy musí byť určitý a zrozumiteľný a môže byť učinený ako ústne, to znamená bezprostredne v priamom styku pri predaní a prevzatí tovaru alebo písomne poštou či elektronickými prostriedkami.
 • 3.3. Tie isté právne následky uvedené v bode 3.2. nastanú, keď potvrdí kupujúci predávajúcemu potvrdenie zákazky, dodací list, daňový doklad (faktúru), alebo inú výzvu k zaplateniu kúpnej ceny.
 • 3.4. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená aj ako rámcová, to znamená bez časového obmedzenia, na časové (napr. ročná), či vecné (napr. projekt) obmedzené plnenie tovaru dopredu neurčeného čo do množstva a druhu s tým, že každé jednotlivé plnenie z tejto zmluvy (tzv. čiastočná dodávka) musí byť kupujúcim v dostatočnom predstihu špecifikované písomne, čo do druhu a množstva. Súčasne sa strany dohodnú na dobe dodania čiastočnej dodávky tovaru.
 • 3.5. Za návrh zmluvy sa nepovažujú a predávajúceho nezaväzujú tie návrhy kupujúceho, ktoré neobsahujú podstatné náležitosti a sú nepresné a nezrozumiteľné.
 • 3.6. Predávajúcim zaslané „Potvrdenie zákazky“ kupujúcemu sa považuje v celom rozsahu za správne a potvrdené kupujúcim v prípade, že nebude kupujúcim písomne pripomienkované do 24 hodín od jeho odoslania predávajúcim na elektronickú alebo faxovú adresu kupujúceho.
 • 3.7. Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že má v úmyslu zriadiť poistenie dodávok u svojho zmluvného partnera s čím kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí, ako aj s prípadným predaním príslušných podkladov vyžadované poisťovňou. V prípade že poisťovňa odmietne predávajúcemu kupujúceho poistiť, alebo požadovanú poistnú hodnotu zníži pod úroveň hodnoty obchodného prípadu, predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť platobné či dodacie podmienky zmluvy. Tento akt nebude považovaný za porušenie podmienok uzavretej kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

4. ŠTANDARTNÉ ZADÁVACIE PODMIENKY, PODKLADY OBJEDNÁVOK

 • 4.1. Pokiaľ nie je na objednávke úplne jasne udaná dĺžková jednota, predávajúci vychádza z toho, že sa jedná o miery v milimetroch.
 • 4.2. Keď nie je na objednávke iná špecifikácia, potom predávajúci považuje za prvý udaný rozmer šírku a za druhý udaný rozmer výšku.
 • 4.3. V prípade nejednoznačnej či viacznačnej špecifikácie tovaru kupujúcim, ktorú predávajúci nemohol overiť, sa za správnu považuje tá, ako ju pochopil predávajúci. Všetky rozmery musia byť kótované k jednému referenčnému bodu (napr. vľavo dole). Prípadné použitie tzv. reťazových kót je predávajúcim považované za orientačné.
 • 4.4. U ornamentných skiel je nutné uviesť v objednávke orientáciu ornamentu.
 • 4.5. Pri rozdielu medzi písomnou podobou objednávky a elektronickým zadaním dát (e-mail, CD a pod.), má vždy prednosť elektronická podoba dát.
 • 4.6. Keď zadáva kupujúci tvar výrobku šablónou, je táto šablóna dodaná na jeho náklady do miesta výroby predávajúceho. Uprednostňuje sa namiesto šablón udanie takejto objednávky v AUTO-CAD-e. Pri zložitých nepravidelných tvaroch len v AUTO-CAD-e.
 • 4.7. Šablóny musia byť dodané na materiáloch nedeformujúcich tvar zadania v mierke 1:1. V prípade použitia šablóny na inom materiálu (papier, kartón atď.), ktorý môže deformovať zadanie, predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné rozmerové či tvarové nezrovnalosti.
 • 4.8. Na každej šablóne musí byť čitateľne uvedené meno objednávateľa, číslo objednávky a vyznačenie strany.
 • 4.9. Keď je tvar tovaru určený nákresom a zároveň aj šablónou, a tieto nie sú v zhode, sú za rozhodujúce považované údaje vyplývajúce zo šablóny.
 • 4.10. Keď je k objednávke priložená príloha (výkres, skica, fotka atď.), a údaje uvedené v tejto prílohe sú v rozpore s objednávkou, sú za rozhodujúce považované údaje uvedené v objednávke.

5. DODATOČNÉ ZMENY V OBSAHU ZÁVAZKU

 • 5.1. Zmeny v obsahu kúpnej zmluvy (zmeny vo vzájomných záväzkoch) musia mať písomnú formu a musia byť predávajúcim písomne potvrdené, inak sú neplatné. Zmenami pôvodný záväzok zaniká a je nahradený novým záväzkom, pokiaľ z dohody o zmene záväzku nevyplýva, že novo zjednaný záväzok vzniká vedľa doposiaľ existujúceho.
 • 5.2. Dohoda o zmenách spočívajúcich v zmenách rozmerov, množstiev či iných špecifikácií tovaru je možné najneskôr pred zadaním tovaru do výroby.
 • 5.3. Návrh kupujúceho na zmenu rozmerových či technických parametrov tovaru po jeho zadaní do výroby nebude predávajúcim prijatý a v platnosti zostáva pôvodný záväzok.
 • 5.4. Súčasťou dohody o zmenách skutočností uvedených v bode 5.2. musí byť aj dohoda o zmene doby v ktorej má predávajúci svoj záväzok splniť, inak je dohoda neplatná.

6. DODACIE PODMIENKY, SKLADOVANIE

 • 6.1. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený ako náhle predávajúci oznámi kupujúcemu, že tovar je pripravený k prevzatiu a umožní kupujúcemu s ním nakladať v mieste svojho výrobného závodu. Za oznámenie sa považuje aj uvedenie termínu odberu na „Potvrdenie zákazky“ či inom dokumente poskytnutom predávajúcim kupujúcemu.
 • 6.2. Keď neprevezme kupujúci tovar bez zbytočného odkladu po tom, čo mu bolo oznámené, že s ním môže nakladať, najneskôr však v dobe 14 dní počítané odo dňa oznámenia, je so splnením svojho záväzku prevziať tovar v omeškaní a predávajúcemu vznikne právo tovar uskladniť alebo zaistiť jeho uskladnenie v skladisku svojom alebo tretej strany na základe čoho týmto krokom vzniknutej zmluvy o skladovaní a kupujúcemu môže vystaviť zálohovú faktúru na hodnotu uskladneného tovaru.
 • 6.3. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu skladné vo výške 1 EUR/m2 tovaru za každý začatý deň uskladnenia. Skladové listy a tovar môže predávajúci kupujúcemu predať až po úhrade skladného vyúčtovaného kupujúcemu.
 • 6.4. Keď neprevezme kupujúci skladovaný tovar v lehote do 30 kalendárnych dní počítané od doby splnenia záväzku predávajúceho predať tovar (bod 6.1.)vznikne predávajúcemu právo od zmluvy odstúpiť.
 • 6.5. Pre prípad porušenia povinnosti kupujúceho tovar prevziať, vznikne predávajúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100% z hodnoty tovaru bez DPH. Kupujúcim už zaplatená záloha na kúpnu cenu, poprípade čiastočné alebo úplné zaplatenie kúpnej ceny sa započítava proti uplatnenej zmluvnej pokute.

7. BALENIE VÝROBKOV

 • 7.1. Tovar je balený obvyklým spôsobom, štandardne len na vratné transportné obaly (stojany).
 • 7.2. Pokiaľ nebola kupujúcim výslovne objednaná doprava vrátane vyloženia (za príplatok), skladanie tovaru je povinný zabezpečiť kupujúci na vlastné náklady a riziko. Kupujúci je taktiež povinný na vlastné náklady a riziko riadne zabezpečiť situáciu v mieste vykládky tovaru (napr. zabezpečením vhodného prístupu, vybavením povolenia k vjazdu apod.) a zaistiť vhodné vykladacie zariadenie, poprípade dostatok pracovných síl pre rýchlu vykládku.
 • 7.3. Predávajúci môže kupujúcemu zapožičať vratné transportné obaly (stojany). Pokiaľ ja tovar balený alebo transportovaný na vratnom obale jeho zapožičanie kupujúcemu je evidované predávajúcim. Predávajúci je oprávnený po kupujúcom vyžadovať zálohu za obal. Po celú dobu zapožičania ručí kupujúci za prípadné poškodenie či stratu obalu.
 • 7.4. Predávajúci zapožičiava vratné obaly na dobu 14 dní zdarma.
 • 7.5. Kupujúci si berie na vedomie, že pri prekročení lehoty 14 dní mu bude predávajúcim vyúčtovaná zmluvná pokuta vo výške obstarávacej ceny stojanu, t.j. 500 EUR. Splatnosť takéhoto dokladu je 14 dní.
 • 7.6. V prípade dodatočného vrátenia takto už vyúčtovaného obalu bude zmluvná pokuta zrušená a na tento obal bude kupujúcemu vystavený dobropis v účtovanej čiastke.
 • 7.7. Za poškodené, zničené alebo stratené obaly bude kupujúcemu účtovaná zmluvná pokuta zodpovedajúca nákladov na opravu, nákladov na zabezpečenie obalu alebo jeho častí a takýto daňový doklad je kupujúci povinný uhradiť do 14 dní od jeho doručenia.
 • 7.8. S nevratnými obalmi, fixačnými prostriedkami, podložkami apod. je odberateľ povinný naložiť podľa Zákona o odpadoch.

8. CENY

 • 8.1. Dohodou strán o cene tovaru, presne špecifikovaného v návrhu na uzavretie zmluvy je cena uvedená v cenníku výrobkov, tovaru či služieb predávajúceho (tzv. cenníková cena) platného v dobe priatia návrhu, nedohodnú sa strany cenu inak.
 • 8.2. Pokiaľ cena vychádza z platnej cenovej ponuky skorej spracovanej, je kupujúci túto skutočnosť povinný písomne vyznačiť uvedením čísla cenovej ponuky na následnej objednávke. Pokiaľ tak neurobí, bude mu účtovaná cena podľa bodu 8.1.
 • 8.3. Cenníkovou cenou sa rozumie cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty, balenia, dopravy a iných príplatkov (energetický príplatok, poštovné atď.).
 • 8.4. Pokiaľ predávajúci dodá po dohode s kupujúcim tovar na miesto určenia, je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu prepravné a manipuláciu podľa obvyklých cien dopravcov, pokiaľ sa strany nedohodnú písomne na niečom inom.

9. PLATOBNĚ PODMIENKY

 • 9.1. Kupujúci sa zaväzuje k dodržaniu dohodnutých platobných podmienok, to znamená k zaplateniu celkovej kúpnej ceny v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na určený účet predávajúceho, pokiaľ písomne nie je dohodnuté niečo iné.
 • 9.2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas, to znamená v dohodnutej lehote splatnosti, v plnej jej výške a bez akejkoľvek zrážky. Bankové poplatky za prevod sú hradené kupujúcim.
 • 9.3. Nárok na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dodaním tovaru kupujúcemu či tretej osobe vstupujúcej jeho menom. Podkladom pre platbu je daňový doklad (faktúra) vystavený predávajúcim a obsahujúci všetky náležitosti podľa Zákona o účtovníctve a Zákona o DPH.
 • 9.4. Predávajúci si vyhradzuje právo vyžiadať si v jednotlivých prípadoch zloženie zálohy či inej záruky.
 • 9.5. Cena za tovar je úplne zaplatená (dlh je uhradený) pripísaním čiastky na účet predávajúceho vedený v peňažnom ústave alebo zaplatením čiastky v hotovosti. Spoločnosť mSKLO DESIGN s.r.o., si vyhradzuje právo účtovať úroky z omeškania za oneskorenie platby pri prekročení splatnosti , ktoré sú 0,06% za každý deň omeškania odo dňa splatnosti.
 • 9.6. Pokiaľ kupujúci bude v omeškaní s platbou v jednom alebo viacerých obchodných prípadov o viac ako 10 kalendárnych dní alebo platby zastavil alebo sa podstatne zhoršila jeho majetková situácia, stávajú sa pohľadávky predávajúceho splatnými okamžite. Predávajúci má rovnako právo vyžiadať si tovar späť k pokrytiu alebo minimalizácii takto vzniknutých nákladov. Zároveň sa rušia aj všetky dohodnuté platobné a obchodné úľavy, prolongácie. U otvorených objednávkach môže predávajúci jednostranne zmeniť platobné podmienky, objednávky vylúčiť z výroby alebo zmeniť ich termín dodania. V prípade ďalšej objednávky môže predávajúci požadovať zálohu alebo ich odmietnuť.
 • 9.7. Kupujúci nemá právo vzniesť akékoľvek proti požiadavky k platobným podmienkam predávajúceho z akýchkoľvek dôvodov ani dodatočne vyžadovať dopredu nedohodnuté nepovinné dokumenty (napr. dodatočné vyžadovanie certifikátov na výrobok, pokiaľ toto nebolo odsúhlasené pred zadaním zákazky atď.).
 • 9.8. Neuzatvorené reklamačné konania nie sú dôvodom k predĺženiu s platbou.

10. DODACIE LEHOTY

 • 10.1. Za dodržanie termínu dodania a záväzku dodať je považované uskutočnenie dodávky, respektíve umožnenie kupujúcemu alebo ním poverenej osobe si tovar prevziať, keď sú na jeho strane splnené všetky podmienky k vydaniu tovaru, prípadne informáciu predávajúceho kupujúcemu, že tovar je pripravený k prevzatiu v potvrdenom alebo náhradnom termíne u predávajúceho alebo na inom písomne dohodnutom mieste.
 • 10.2. Keď nesplní predávajúci svoj záväzok včas v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, vrátane omeškania dodávok od jeho dodávateľov a subdodávateľov, nebude toto omeškanie považované za zdržovanie a doba plnenia sa primerane prispôsobí charakteru a dĺžke trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.
 • 10.3. Predávajúci nie je v oneskorení s plnením pre prekážky spôsobené kupujúcim.
 • 10.4. V prípadoch ojedinelých alebo mimoriadnych udalostí vzniknutých bez zavinenia predávajúceho, to znamená vzniknuté náhodou alebo neočakávané vplyvom prírodných síl (napr. živelné pohromy, požiar, povodeň atď.) alebo ľudským jednaním (napr. poruchy v doprave, štrajk, verejné porušenie poriadku, mobilizácia, embargo, povstanie, zákaz prevodu devíz, obmedzenie dodávok energie, technické poruchy, pracovné konflikty, prerušenie alebo ukončenie výroby materiálov atď.) takzvaným zásahom vyššej moci, ktorému nie je možné odolať a ktoré sťažujú alebo znemožňujú predávajúcemu či jeho dodávateľom riadne a včas dodať tovar sa nepovažuje za porušenie zmluvných povinností z titulu uzatvorenej kúpnej zmluvy a kupujúcemu tak nevznikne právo od zmluvy odstúpiť ani nárokovať zákonné alebo dohodnuté sankcie. Pokiaľ zásah takzvanej vyššej moci zaviní, že predávajúci sa ocitne v omeškaní s plnením svojho záväzku, predlžuje sa doba plnenia o dobu, po ktorú zásah vyššej moci trval.

11. REKLAMÁCIE

 • 11.1. Kupujúci alebo jeho zástupca je povinný si tovar pri prevzatí riadne prezrieť, skontrolovať jeho množstvo, kvalitu, neporušenosť jeho obalov a ihneď oznámiť predávajúcemu zjavné chyby zápisom na dodací list. Po prevzatí tovaru sa záruka na mechanické poškodenia (t.j. lomy, škrabance, mušle a pod.) nevzťahuje.
 • 11.2. Každá reklamácia výrobku, tovaru či služby musí byť kupujúcim uplatnená v písomnej forme s vyznačeným dôvodom reklamácie. Predávajúci má právo skontrolovať reklamovaný tovar. Odchýlky podľa normy sa nepovažujú za výrobnú chybu.
 • 11.3. Všetky jedno rázové šablóny sú zákazníkom vrátené pri odbere tovaru a tento je povinný si ich súlad overiť z dodávaným tovarom. Rozmerová reklamácia uplatnená neskôr ako pri prevzatí tovaru a šablóny je neoprávnená. Keď dodá kupujúci šablóny pre opakovanú a typizovanú výrobu (riadne označené na šablóne), zostávajú tieto šablóny predávajúcemu k neskoršiemu posudzovaniu.
 • 11.4. Reklamačné nároky na bezprostrednú škodu a náklady s tým spojené sú predávajúcim obmedzené. Oprávnená reklamácia je predávajúcim hradená maximálne v plnej výške reklamovanej hodnoty výrobku. Iné nároky na náhradu sú vylúčené.

12. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ÚROKY Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÁ POKUTA

 • 12.1. Keď je predávajúci v omeškaní so splnením záväzku dodať tovar riadne a včas, kupujúci má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty v obvyklej výške úrokov z omeškania z ceny tovaru za každý deň omeškania, celkom však max. do 10% hodnoty tohto tovaru.
 • 12.2. Keď je kupujúci v omeškaní zo zaplatením kúpnej ceny, predávajúci má právo na zaplatenie úrokov z omeškania v obvyklej výške z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 • 12.3. Predávajúcemu vznikne právo od zmluvy odstúpiť, keď je kupujúci v omeškaní zo zaplatením kúpnej ceny tohto alebo iného predchádzajúceho záväzku, alebo bol na jeho majetok vyhlásený konkurz, alebo vstúpil do likvidácie. Keď neodstúpi predávajúci od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov, má právo jednostranným právnym úkonom zmeniť podmienky dodávky tovaru.
 • 12.4. V prípadoch odstúpenia predávajúceho od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 12.3. zjednávajú strany v tom prípade zmluvnú pokutu, podľa ktorého vzniká predávajúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z nákupnej ceny. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo predávajúceho domáhať sa náhrady škody ani výška náhrady škody sa neznižuje o zmluvnú pokutu.
 • 12.5. V prípade, že predávajúci využije svoje právo a od zmluvy odstúpi, je pred vrátením poskytnutej zálohy alebo inej formy ručenia oprávnený prednostne uspokojiť svoje oprávnené nároky., vzniknutým porušením zmluvných či zákonných povinností kupujúceho a to aj v iných obchodných prípadoch uskutočnených medzi kupujúcim a predajcom, proti kupujúcemu.
 • 12.6. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci znáša všetky priame či nepriame náklady súvisiace s prípadným vymáhaním pohľadávky neuhradené v termíne splatnosti, to znamená hlavne vecné náklady, cestovné, náklady na právne služby, správne a súdne poplatky atď.
 • 12.7. Keď je predávajúci v omeškaní s plnením kúpnej zmluvy o viac ako 30 dní, kupujúci má právo od zmluvy jednostranne odstúpiť. O svojom úmyslu musí písomne informovať predávajúceho.
 • 12.8. Keď odstúpi predávajúci v súlade zo zákonom, dohodnutými podmienkami či podmienkami stanovenými v tomto VODP od zmluvy, nebude sa pri posudzovaní nároku na náhradu škody prihliadať k prípadnému uskutočnenému náhradnému predaja výrobkov.
 • 12.9. Predávajúci je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky a iné práva za kupujúceho vzniknutej z titulu kúpnej zmluvy na tretí subjekt.

13. VLASTNÍCKE PRÁVA

 • 13.1. Strany tu zjednávajú takzvanú výhradu vlastníctva spočívajúcu v tom, že predmet predaja (dodaný tovar) zostáva vo vlastníctve predávajúceho a kupujúci k nemu nadobudne vlastnícke právo až po úplnom zaplatení kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty a ďalších prípadne súvisiacich platieb predávajúcemu. Do tejto doby nemôže kupujúci tovar predať ani zničiť. O zriadení tejto výhrady vlastníctva je kupujúci v prípade jeho predaja (aj keď samostatne alebo zabudované do iného výrobku) tretej strane o tejto skutočnosti informovať predávajúceho.
 • 13.2. Okamžikom prevzatia tovaru prechádzajú na kupujúceho všetky riziká za poškodenie, stratu alebo zničenie tovaru.
 • 13.3. Okamžikom prevzatia tovaru je kupujúci úplne a výhradne zodpovedný za spôsob použitia tovaru, skladovania a ďalšej manipulácie. Kupujúci rovnako zodpovedá za dodržiavanie právnych noriem, ktoré sa vzťahujú k ochrane prostredia v súvislosti s tovarom, jeho balením a baliacim materiálom.

14. VHODNOSŤ POUŽITIA A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU

 • 14.1. Kupujúci plne zodpovedá za spôsob použitia tovaru. Predávajúci zásadne nepreveruje vhodnosť použitia tovaru.
 • 14.2. Predávajúci zodpovedá za vhodnosť použitia výrobkov a tovaru len v prípadoch, kde toto písomne potvrdil v definovanom rozsahu a za podmienok, ktoré boli kupujúcim deklarované.
 • 14.3. Prípadné nároky z chýb tovaru predávajúci uspokojí podľa vlastnej voľby dodaním náhradného či chýbajúceho tovaru, opravou tovaru, poskytnutím primeranej zľavy, prípadne odstránením právnych chýb tovaru.
 • 14.4. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím, skladovaním, prepravou, montážou či údržbou.

15. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 • 15.1. Právne úkony smerujúca ku vzniku, zmene, zániku alebo zrušení zmluvy vyžadujú písomnú formu.
 • 15.2. Zmluvné strany sú povinné vyrozumieť druhú stranu bez zbytočného odkladu o prípadnej zmene skutočnosti uvedených v kúpnej zmluve.
 • 15.3. K rozhodovaniu všetkých sporov vzniknutých priamo či nepriamo zo zmluvného vzťahu je príslušný obecný súd predávajúceho.

16. PLATNOSŤ VODP

 • 16.1. Keď sa stanú jednotlivé ustanovenia VODP neúčinnými, nebude týmto dotknutá účinnosť zostávajúcich ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení bude písomne dohodnuté nové ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu uzatvoreného záväzkového vzťahu.
 • 16.2. VODP sú súčasťou kúpnej zmluvy a nadobúdajú voči účastníkmi účinnosť dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy. VODP nemusí byť samostatne účastníkmi zmluvného vzťahu podpisované, lebo kupujúci mal možnosť sa s nimi pred uzatvorením zmluvného vzťahu zoznámiť.
 • 16.3. Vydaním nových VODP sa rušia všetky VODP skorej vydané.